ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಥಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದ್ವಿತೀಯ

: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಥಮ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದ್ವಿತೀಯ.
: ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 3 ನೆ ಸ್ಥಾನ. ಯಾದಗಿರಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನ.
: ನಗರ 73.4. ಗ್ರಾಮೀಣ 75.4
: ಪಾಸು 5,82,316. ಫೇಲ್ 2,28,734.
: ಉಡುಪಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಬಿತ್ತು? ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ.

error: Content is protected !!
Scroll to Top